Pravidla

Účastí na kterémkoliv závodu seriálu Batti MX Cup stvrzujete svůj souhlas s pravidly.

Každý účastník vstupuje do závodu na vlastní nebezpečí, zodpovídá sám za sebe a za své činy a zříká se nároku na náhradu škody, která by mohla vzniknout v souvislosti s jeho účastí v závodu.

Každý účastník seriálu Batti MX Cup spadá pod pravomoc organizátora poháru a ředitele závodu a musí se řídit jeho pokyny a pokyny traťových komisařů.

Pořadatel seriálu Batti MX Cup si vyhrazuje právo na zrušení závodu bez náhrady a bez vrácení startovného v případě zásahu vyšší moci (např. náhlá změna počasí, vážný úraz atd.) 

Závodu se smí zúčastnit pouze jezdec, který je zcela fyzicky i duševně způsobilý kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost, i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové, omamné, nebo dopingové látky. Jezdec může být organizátorem Batti MX Cupu vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.

Účastník, který nedodrží některý z bodů propozic, nebo bude hrubým způsobem jednat proti „fair play“ sportu, může být ředitelem závodu vyloučen bez nároku na body, ceny a jakoukoliv náhradu.

Organizátor závodu má právo, ne však povinnost, přehodnotit zařazení jezdců do kategorií.

Jezdec zodpovídá za svůj doprovod. Jezdec může být vyloučen bez nároku na vrácení startovného, případně jinak sankcionován za nesportovní či nevhodné chování svého doprovodu.

LICENCE
Pro účast na závodech seriálu Batti MX Cup je nutné mít licenci. Uznávaná je i licence z jiného seriálu.

STARTOVNÉ
Startovné na jeden závod činí 800 Kč včetně pojištění proti třetí osobě.

PŘEJÍMKA
Každý jezdec je povinen se před závodem dostavit na přejímku, zaregistrovat se a zaplatit startovné. Přejímka je zpravidla v pátek od 20:00 do 21:00 a v sobotu od 7:00 do 8:30.

ROZPRAVA
Účast na rozpravě je pro každého jezdce povinná. Rozprava zpravidla začíná po odjetí seznamovacích tréninků.

TRÉNINK
Účast v seznamovacím tréninku je pro každého jezdce povinná. Jezdec musí odjet minimálně 1 kolo tohoto tréninku, jinak nebude vpuštěn do závodu. Na start tréninku se jezdci řadí dle pořadí při přejímce.

MĚŘENÝ TRÉNINK (KVALIFIKACE)
Kvalifikace následuje po seznamovacích trénincích. Na její start se jezdci řadí dle pořadí při přejímce a je měřená na nejrychlejší kolo.

ZÁVOD
Každá kubatura má 2 rozjížďky závodu. Na start se jezdci řadí dle výsledků z kvalifikace.

DĚTI A NEZLETILÍ ZÁVODNÍCI
Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem seriálu Batti MX Cup a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně zodpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

VÝSTROJ
Výstroj jezdců musí odpovídat AKTUÁLNÍM technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky:
přilbu, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad), chrániče bérců a kolen, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty, boty a rukavice.

TABULKY S ČÍSLY
Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. Startovní číslo na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem (doporučuje se černé číslo na bílém, nebo žlutém podkladu, reflexní čísla jsou zakázána) a musí být umístěno na zadní straně dresu závodníka a na čelní a na obou bočních stranách motocyklu.

Čísla musí svou velikostí maximálně využívat prostor, který je pro ně na motocyklu určen: výška 140 mm (100 mm pro boční tabulky), šířka každé číslice 70 mm, tloušťka čáry 25 mm, mezera mezi dvěma číslicemi 15 mm. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje časoměřič a jeho stanovisko je konečné. Jezdec s nevyhovujícím číslem nebude připuštěn ke startu závodu.

PROTEST
Protesty musí být podány nejpozději do 30 minut od ukončení jízdy kubatury, ve které je protest podáván. Kauce protestu je 2000 Kč. Při uznání protestu se částka vrací.

PRAPORY A SIGNALIZACE
Každý účastník seriálu Batti MX Cup je povinen znát význam jednotlivých praporů a signalizací.
Při závodech seriálu Batti MX Cup jsou používány následující prapory dle motokrosových řádů:

zelená vlajka
Značí blížící se start závodu, volnou trať. Je také vyvěšována před nepřehledným úsekem jako ujištění o bezpečném projetí tohoto úseku. 

žlutá vlajka v klidu
Upozorňuje na blížící se nebezpečí. Při vyvěšené žluté vlajce platí zákaz předjíždění. Jezdec musí zpomalit a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře, nebo zelené vlajky.

žlutá vlajka v pohybu
Upozorňuje na velké nebezpečí. Při mávání žlutou vlajkou musíte počítat s úplným zastavením motocyklu, nebo neprojetím úseku trati. Platí zákaz předjíždění a skákání. Jezdec musí zpomalit a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře, nebo zelené vlajky.

červená vlajka
Přerušuje a zastavuje závod. Jezdci se musí pomalu vrátit do depa dle pokynů pořadatele.

černobílá šachovnicová vlajka
Signalizuje konec závodu nebo tréninku, cíl.

bílá vlajka s červeným křížem
Signalizuje potřebu záchranářů v místě praporu, stupeň nejvyššího nebezpečí.

černá vlajka
Značí diskvalifikace jezdce, tedy jeho vyloučení ze závodu. Jezdec musí zajet do depa na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Pořadatel ji vyvěsí společně s dodatkovou tabulkou s číslem jezdce.

tabulka s křížkem: ukazuje traťový komisař v polovině závodu

– tabulka s číslem 1: znamená poslední kolo rozjížďky, zbývá jedno kolo do cíle

11.BODOVÁNÍ: V každé rozjížďce je bodováno prvních 20 míst. Jezdec získává body pouze pokud odjede alespoň 1 kolo z dané rozjíždky.

Jezdec bude v celkovém vyhlášení hodnocen a oceněn pouze tehdy, pokud se v dané sezóně zúčastní minimálně 5 závodů ze seriálu Batti MX Cup.

Body jsou udělovány následovně:

1. místo35 bodů11. místo10 bodů21. místo0 bodů31. místo0 bodů
2. místo30 bodů12. místo9 bodů22. místo0 bodů32. místo0 bodů
3. místo26 bodů13. místo8 bodů23. místo0 bodů33. místo0 bodů
4. místo23 bodů14. místo7 bodů24. místo0 bodů34. místo0 bodů
5. místo21 bodů15. místo6 bodů25. místo0 bodů35. místo0 bodů
6. místo19 bodů16. místo5 bodů26. místo0 bodů36. místo0 bodů
7. místo17 bodů17. místo4 body27. místo0 bodů37. místo0 bodů
8. místo15 bodů18. místo3 body28. místo0 bodů38. místo0 bodů
9. místo13 bodů19. místo2 body29. místo0 bodů39. místo0 bodů
10. místo11 bodů20. místo1 bod30. místo0 bodů40. místo0 bodů

12.ČASOVÝ HARMONOGRAM: Organizátor seriálu Batti MX Cup je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu závodu upravit časový rozvrh závodu a starty jednotlivých kategorií. Vše se vždy dozvíte na rozpravě po seznamovacích trénincích.

13.DÉLKA ROZJÍŽDĚK JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:

50 ccm10 min + 1 kolo
65 ccm10 min + 1 kolo
85 ccm12 min + 1 kolo
hobby MX1, hobby MX218 min + 1 kolo
125 ccm junior12 min + 1 kolo
Open (licence A+B)18 min + 1 kolo
Veterán15 min + 1 kolo
ČZ a EVO12 min + 1 kolo
  

14.SPECIFIKACE NĚKTERÝCH KUBATUR:

  ○ Kategorie EVO: Motocykly vyrobené do r. 1997. Kategorie EVO se dělí dle věku závodníků do 50 a nad 50 let.

  ○ Kategorie ČZ KLASIK: Motocykly vyrobené do roku 1990 se vzduchem chlazeným motorem a kompletní produkce českých motocyklů Jawa a ČZ vyrobených / vyvinutých do r. 1990. Jsou povoleny stavby za předpokladu, že motor a podvozek (a jeho komponenty) splňují limit roku výroby a vývoje.

  ○ Kategorie Twinshock: Zahraniční motocykl, který má vzduchem chlazený motor a dva tlumiče na zadním kole

○ Kategorie OPEN: Licence A + B.

○ Veterán: Jezdci rozděleni dle věku – nad 40 let, nad 50 let a nad 65 let.

○ MX 2:  motocykly s obsahem 125 ccm a 250 ccm 4T

○ MX 2 junior:  motocykly s obsahem 100–150 ccm 2T, věk 13–19 let

○ MX 1:  motocykly s obsahem do 500 ccm a 250 ccm 2T

Dodatek:

1. Organizátoři poháru si vyhrazují právo na vydání zvláštního dodatku nebo nařízení k propozicím, pokud by to bylo nutné k zajištění bezpečnosti účastníků a bezproblémového průběhu závodů. Změny budou oznámeny nejpozději na rozpravě jezdců nejbližšího závodu.

2. Pořadatel závodu má pravomoc upravovat organizaci závodu, pokud nebude jednat v přímém rozporu s propozicemi, případně nařízeními organizátora poháru.